Katalog techniczny
 
10-letnia gwarancja

 

WARUNKI GWARANCJI NA GRZEJNIKI BRUGMAN
/ INSTRUKCJA OBSŁUGI

 1. Grzejniki Brugman są wprowadzane do obrotu na podstawie deklaracji zgodności z normą PN-EN 442,
  a także zgodnie z Ustawą z dnia 16-04-2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881) oraz Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury: z 11-08-2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.04.198.2041)
  i z 11-08-2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełnić notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.
 2. Grzejniki Brugman muszą być instalowane przez wykwalifikowanego instalatora zgodnie
  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12-04-2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690)
 3. VASCO Group Sp. z o.o.
  z siedzibą w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 295 zwany dalej VG, działając jako upoważniony przedstawiciel producentów: Brugman Fabryka Grzejników Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, Polska oraz Brugman Radiatorenfabriek BV z siedzibą w Tubbergen, Holandia, dostarcza urządzenia spełniające założenia podane w dokumentacji technicznej,
 4. VG udziela 10 letniej gwarancji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na sprzedawane przez siebie grzejniki Brugman. Za datę rozpoczęcia gwarancji przyjmuje się dzień, w którym grzejnik został wydany kupującemu.
 5. Gwarancja dotyczy grzejników Brugman pod warunkiem stosowania ich wyłącznie zgodnie z normami:
  • PN-91-B-02414:1999 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wybiorczymi przeponowymi. Wymagania.”
  • PN-91/B-02413 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania.”
  • PN-93/C-04607 – „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody”
  • PN-91/B-02420 – „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”
 6. Gwarancja obejmuje grzejniki przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych o normalnej wilgotności powietrza, wyłączając pomieszczenia takie jak baseny, łaźnie, suszarnie, łazienki i inne gdzie wilgotność powietrza jak i działanie czynników agresywnych przekraczają normy, w których mogłyby być zastosowane grzejniki bez dodatkowej warstwy ochronnej.
 7. Gwarancja obejmuje wady wynikające z winy producenta, ujawnione w trakcie trwania gwarancji, zgłoszone nie później niż jeden miesiąc od wykrycia wady.
 8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały wskutek niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu oraz zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Roszczenia gwarancyjne nie dotyczą w szczególności grzejników, które:
  • składowane były przed instalacją na świeżym powietrzu,
  • w wyniku działania korozji wewnętrznej, np. za sprawą wody są nieszczelne,
  • zostały zanieczyszczone wewnątrz niepożądanymi płynami lub innymi ciałami obcymi,
  • zostały zamontowane przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji,
  • zostały zamontowane w instalacjach połączonych przez hydroelewator lub węzeł zmieszania pompowego
  • zostały zamontowane w instalacjach opróżnianych z wody w stopniu i częściej niż to wynika
  • z niezbędnych wymogów eksploatacyjnych,
  • zostały zamontowane w instalacjach parowych lub na stałe połączonych z instalacją wodociągową,
  • zostały zamontowane w instalacjach, które mają stałe połączenie z instalacją wodociągową bez zastosowania na połączeniu armatury zabezpieczającej przed przepływami zwrotnymi (antyskażeniowej),
  • zostały zdeformowane przez:
  1. niewłaściwe składowanie,
  2. zbyt wysokie ciśnienie przy próbie ciśnieniowej,
  3. działanie mrozu,
  4. zbyt wysokie ciśnienie statyczne,
  • zostały nienależycie konserwowane i czyszczone,
 10. Porady, propozycje i wskazania inne niż zawarte w katalogach, prospektach i wydrukowanych materiałach VG, będą wykorzystywane przez kupującego na jego własną odpowiedzialność.
 11. VG. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
  w swoich produktach bez zawiadomienia, także w produktach już zamówionych, przy założeniu, że nie zostaną zmienione żadne uzgodnione szczegóły techniczne.
 12. Towar podlega gwarancji jedynie w przypadku zachowania przez kupującego warunku, iż nie był on naprawiany lub zmieniany bez zgody VG, albo używany w sposób sprzeczny z zaleceniami VG.
 13. Podstawą reklamacji jest faktura zakupu.
 14. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady wszczyna się postępowanie reklamacyjne, które przebiega
  w następujący sposób:
  • kupujący zgłasza wadę Odbiorcy (Dystrybutorowi VG) na formularzu zgłoszenia szkody, opisując dokładnie powstałą wadę i podając wszelkie wymagane w formularzu dane. Kopia faktury zakupu winna być dołączona do formularza,
  • Odbiorca (Dystrybutor VG) przyjmuje zgłoszenie reklamacji do rozpatrzenia i przesyła je faksem lub listem poleconym do VG w terminie 24 godzin od jego otrzymania,
  • VG rozpatrzy reklamację w terminie 12 dni od daty jej zgłoszenia przez Odbiorcę, następnie treść swej decyzji niezwłocznie przekaże Odbiorcy, faksem lub listem poleconym,
  • Odbiorca zawiadomi kupującego o sposobie załatwienia reklamacji, pismem doręczonym osobiście lub listem poleconym, nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 15. W celu rozpatrzenia reklamacji VG podda reklamowany grzejnik oględzinom, które w zależności od okoliczności sprawy, mogą się odbyć w miejscu eksploatacji grzejnika lub w VG. W drugim ze wskazanych przypadków grzejnik winien być przekazany w pierwszej kolejności do Odbiorcy, który dostarczy go następnie - na podstawie telefonicznego ustalenia - do siedziby VG na jej koszt. Przekazane do oględzin grzejniki powinny być wolne od zbędnego wyposażenia. W przypadku uznania reklamacji, naprawione lub wymienione produkty zostaną przesłane kupującemu, który nadesłał wadliwy produkt a koszt wysyłki opłaci VG Żadne inne zobowiązania nie będą uznane.
 16. VG rozpatrując zgłoszoną reklamację podda ocenie reklamowany grzejnik i okoliczności jego eksploatacji, w wyniku której, według własnego uznania:
  • dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany tych części, które zostały uznane za wadliwe z powodu nieprawidłowej produkcji projektu i/lub wadliwych materiałów,
  • wymieni grzejnik na nowy.
 17. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia grzejników do VG do dnia naprawy. W przypadku wymiany grzejnika na nowy okres gwarancji zaczyna biec na nowo.
 18. Przedmiotowa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 
Copyright (c) 2008-2015 VASCO GROUP Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone
Web design CMS - eFabrika Polska